IDO-stiftelsens stadgar

Stiftelsen bildades av Svenska Idoförbundet i samband med dess upplösning under år 1996. De till stiftelsen donerade medlen kommer från förbundets Robsahmfond. Stadgarna har antagits av Idoförbundets extra årsmöte den 2 augusti 1996.

  1. Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Eftersom stiftelsens medel ursprungligen donerats för främjande av det internationella världsspråket Ido, bör – om så befinnes lämpligt –  sådan undervisning, utbildning och forskning främjas som behandlar  världsspråk och andra medel för att överbrygga barriärer mellan människor och nationer.
  2. Stiftelsen skall förvaltas av SEB – Skandinaviska Enskilda Banken i Stockholm.
  3. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.
  4. Stiftelselagens (1994 : 1220 ) regler är tillämpliga för stiftelsen.

Vi vill informera om att ett principbeslut har tagits om att inte bevilja medel för enskilda språkstudier på en nivå som ungefär motsvarar svenskt gymnasium eller grundutbildning på svenskt universitet. Med grundutbildning på svenskt universitet avses utbildning på lägre nivå än lic- eller doktorandutbildning. Inga medel beviljas heller för rese- eller tryckkostnader. Vidare måste vi upplysa om att vi tyvärr inte kan meddela sökande som inte beviljats något bidrag. Om Ni inte har hört något under november månad innebär detta att något bidrag inte har beviljats